Rólunk

2014. 12. 15.

Jelöltek a HUNRA tisztségeire

A 2015. január 17-i HUNRA-közgyűlésen tisztségviselőket is választ a Magyar Olvasástársaság tagsága.

A tisztségek jelöltjei:

elnökjelölt:
Gombos Péter
Két éve vezetem az Olvasástársaságot, korábban alelnöke voltam a HUNRA-nak. Az előző választás előtt azt tűztem ki célul, hogy stabilizáljuk a társaság anyagi helyzetét, végre újra önálló kiadvánnyal jelentkezzünk, s a tagságunk is növekedjen. Utóbbi területen – Kátai Gergely és Kiss Gábor óriási munkájának köszönhetően – mindenképpen siker, hogy elindult egy elektronikus tagnyilvántartási rendszer, s ennek (is) köszönhetően egyértelműen követhető, ki milyen kapcsolatban áll az Olvasástársasággal. Ezzel együtt nőtt aktív tagjaink száma. Sok év után végre valóban sikerült önálló kiadványt megjelentetni, a Kié az olvasás? című tanulmánykötet (amely az EMMI támogatásával készült el) ráadásul minden KLIK fenntartotta magyar iskolába ingyenesen eljutott.


2014. 04. 02.

Interjú Merényi Ágnessel

Könyvnek Látszó Tárgyak címmel jelent meg interjú a HUNRA Tanácsának egyik tagjával, Merényi Ágnessel, aki közel tíz évig vezette a legnagyobb hagyományú magyar gyerekkönyvkiadót, a Mórát. A beszélgetésben szó esik a gyermekirodalom közelmúltbéli és új jelenségeiről, tendenciáiról is.
Az interjú a Librarius oldalán olvasható:
librarius.hu/2014/03/31/konyvnek-latszo-targyak-merenyi-agnes-interju/


2012. 11. 29.

Javaslatok az Alapszabály módosítására

A HUNRA tanácsának négy tagja (Gombos Péter, Kovács Marianna, Nagy Attila, Vraukóné Lukács Ilona) beterjesztésével módosító javaslatokat terjesztünk a 2012. december 8-i Közgyűlés elé. E módosítások célja, hogy a Magyar Olvasástársaság működésének gyakorlata megfeleljen az alapszabályban leírtaknak.


Javaslataink:

 – I/4.) „A közhasznúsági jelentést az egyesület 2 országos napilapban, a Magyar Hírlapban és a Magyar Nemzetben is közzé teszi.”

Javaslat: A közhasznúsági jelentés közzététele nem szükséges országos napilapban. Töröljük ezt a pontot.

 – IV/1. „A tagsági felvételi kérelmet az egyesület tanácsa bírálja el. A felvételi kérelem elutasításakor a döntés felülvizsgálatát a közgyűléstől lehet kérni.”

Javaslat: A tagsági felvétel életbe lép a tagsági igény hivatalos jelzésével (elektronikus úton vagy papír alapú jelentkezési lapon), valamint a tárgyévi tagdíj megfizetésével. (A Tanács döntése nem szükséges hozzá.)

 – IV/2. „Az Egyesület tagja köteles minden hónap 15. napjáig 500.-Ft, azaz Ötszáz forint tagdíjat megfizetni…,”

Javaslat: A tagdíjat új tag esetében belépéskor, a tagság megújítása esetén adott naptári évben kell befizetni. A tagsággal járó kedvezmények csak a befizetés után vehetők igénybe.

– VI/3. „A Tanács minden tag jelenléte esetén határozatképes.”

Javaslat: a mondat törlése. Ellentmondás van egy korábbi ponttal (elegendő 50%+1 fő jelenléte).

– XV. „A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell…” kezdetű rész kétszer szerepel az Alapszabályban, szó szerint ugyanúgy.

Javaslat: Az első rész törlése.

– IX/3. A jelölőbizottság hat tagból áll. A jelölőbizottság tagjait a választási közgyűlést megelőző évi közgyűlés választja meg.”
Javaslat: A jelölőbizottság háromtagú, annak tagjait a Tanács jelöli ki. A jelölt(ek) személyére az Egyesület bármely tagja tehet javaslatot.


2012. 11. 18.

Jelöltek a HUNRA-tanácsba

 A 2012. december 8-i választással az eddigi tanácstagok közül Imre Angéla, Kovács Marianna, Gombos Péter és Győri János mandátuma lejár, ők – Imre Angéla kivételével – ismét vállalták a jelölést. Rajtuk kívül vállalta még a jelölést Fenyvessyné Békei Gabriella és Nagyváradi Enikő, Both Gabi és Oláh Anna is. Róluk az alábbiakban olvashatnak néhány mondatban. 

Fenyvessyné Békei Gabriella
Fenyvessyné Békei Gabriella 1991 óta magyar–történelem szakos tanár, 2003-tól az ELTE vezetőtanára. 1997-ben könyvtárosi diplomát, később OKJ oktatási informatikus oklevelet, majd közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, történelem szaktárgyi oktatás, valamint pedagógiai értékelés, tankönyv-akkreditáció területeken. Jelenleg a tanári munkája mellett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként magyar nyelvi doktori disszertációját készíti. Tanárként, szakértőként, a belváros-lipótvárosi általános iskolák kerületi szaktanácsadójaként a magyar nyelv és irodalom szaktárgyi, módszertani elemeivel, az értő olvasás kérdéseivel foglalkozik. A Magyar Olvasástársaság tagja, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadást az olvasói attitűd, szövegértési kompetencia fejlesztésének témaköreiben. Akkreditált kiadványa jelent meg a kompetencia alapú tantárgyi oktatás területén. A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriumi tagja.
 

Nagyváradi Enikő (1965–)
 A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusaként előadásokat és szemináriumokat tartok, valamint publikálok az alábbi területeken: olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia, gyermek-  és ifjúsági irodalom, népszerű irodalom. Intenzív kutatómunka keretében középiskolások olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásait vizsgálom. A kezdetektől aktívan részt veszünk tanítványaimmal a HUNRA Olvasó-társ nevű, országos olvasásnépszerűsítő akciójában.
Őszintén remélem, hogy munkámmal hozzájárulhatok a HUNRA Magyar Olvasástársaság további sikereihez.

 
Both Gabi (1968–)
A Meseutca. hu főszerkesztője vagyok, emellett rendszeresen szervezek gyerekirodalmi rendezvényeket és könyvbemutatókat, könyvajánlókat interjúkat készítek. Három gyerek anyjaként tudom, mennyire fontos a gyerekeknek a mese. A Pozsonyi Pagony kiadónál 2012-ben A Hintarabló címmel jelent meg mesekönyvem. 
Munkám legfontosabb célja az olvasóvá nevelés. A Betűfaló – kortárs gyerekirodalom az iskolában című program egyik alapítója is vagyok. A Mesegítő nevű rendezvénnyel pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a problémás hátterű gyerekek a mese segítségével könnyebben találhatnak kiutat a hátrányos helyzetből, amelybe beleszülettek.
 

Oláh Anna (1963–)
Végzettségeim:
Szociális munkás (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola), szociálpolitikus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) és tanügy-igazgatási szakértő (Eszterházy Károly Főiskola).
1977 óta folyamatosan dolgozom, kezdetben takarítónőként, jelenleg esélyegyenlőségi referensként a Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzatnál. Most kiemelt feladatom a kerületi Roma Koncepcióban általam javasolt és elfogadott feladatok elvégzése a kerületi roma lakosság szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási helyzetének javulása érdekében. 2006 és 2010 között már tagja voltam a HUNRA tanácsának
Hogy miért is szeretnénk újra a Magyar Olvasástársaság tagja lenni, leginkább egy Garcia-idézettel tudnék válaszolni:
„Minden eszközt jónak kell tartanunk, ami együtt tartja az embereket, tapossák bár le a kert rózsáit, a hívatlan vendégek üljenek bár ravaszul másodszor is az asztalhoz, igazán csak az elreteszelt ajtók és a zárt szívek veszélyesek”!

Dr. Győri János
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központjának habilitált egyetemi docense, az ELTE Pro Universitate aranydíjas oktatója, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyar szakos vezetőtanára és egyben munkaközösség-vezetője, a HUNRA 4 évig volt elnöke. Szakmai ismeretrendszere lefedi a pedagógia, a könyvtártudomány, a magyartanítás területeit; valamennyi területen végez vagy végzett elméleti és gyakorlati munkát egyaránt. További szakmai és tudományos területei igen széles körűek; foglalkozik a pedagógia kulturális vetületeivel, bevándorló és más kisebbségi helyzetben nevelkedő gyerekek pedagógiájával, a kelet-ázsiai országok pedagógiájával, különösen Japán, Szingapúr és a többi kelet- és délkeleti országok neveléstudományi kérdéseivel, a magyartanítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a magyartanítás nemzetközi tendenciáival, olvasáspedagógiával, összehasonlító pedagógiával, a tanári tudáskonstrukció kérdéseivel, a pedagógiai tudásmenedzsment és innováció kérdéseivel azok kulturális vetületeivel egyetemben, a tanári hiedelmekkel, tehetségpedagógiával, különösen annak nemzetközi tendenciáival, az intelligenciaelméletek elméleti és történeti vetületeivel, a motiváció kulturális specifikumaival, a nyelvi akkulturáció és a befogadói közösség viszonyrendszerének  kérdéseivel, és még számos más témával. Jelenleg is több OTKA-kutatás vezetője, illetve résztvevő kutatója. Dr. Győri János 4 önálló és 5 önállóan szerkesztett – valamint újabb két kiadás előtt álló – kötet szerzője, illetve szerkesztője, további fél tucat kötet társszerkesztője, több mint száz tudományos kötetfejezet és folyóirat-közlemény szerzője vagy társszerzője, ugyancsak sok tucat hazai és nemzetközi konferencia előadója, például Dél-Afrikában, Ausztráliában, Szingapúrban és a világ számos más pontján. Győri János az olvasáspedagógia elkötelezett szakembere, aki sok éve aktív résztvevője és alakítója e területnek is. 
 

2012. 11. 07.

Elnökválasztás: Gombos Péter ajánlása, programja

 A 2012. december 8-i tisztújítás egyik elnökjelöltje Gombos Péter lesz. Róla Győri János írt ajánlást:

Dr. Gombos Péter (39) a Kaposvári Egyetem egyetemi adjunktusa. Nős, három gyerek édesapja. Tanítói, magyartanári, majd magyaros bölcsészdiplomát szerezett, emellett kommunikáció és hitoktató szakot is végzett. Szakemberként és alkotóként húsz éve foglalkozik gyermekirodalommal, illetve antiutópiákkal (e tárgyakat oktatja is a Kaposvári Egyetemen). A disztópiák és a kortárs gyermekirodalom mellett az olvasóvá nevelés a kutatási területe. Rendszeresen ír tanítói, tanári segédanyagokat, tart előadásokat, tanári és egyéb szakmai képzéseket/továbbképzéseket. Gombos Péter számos cikk, tanulmány, konferenciaelőadás szerzője, beás nyelvű kötetek szerkesztője, kiadója. A PONT Kiadónál 2011-ben jelent meg a Vándorok c. regénye, az Apáczai Kiadónál pedig társszerkesztőként működött közre az ugyanabban az évben megjelent Szivárvány rímek, illetve a 2012-es Tündérszalag c. könyvek készítésében.

Gombos Péter 2008 óta tagja, vezetőségi tagja, 2009 óta pedig alelnöke a Magyar Olvasástársaságnak. Az elmúlt években sok ezer munkaórát fordított arra, hogy előmozdítsa a magyarországi olvasásügyet. A társaságon belül kezdeményező kialakítója volt az Olvasó-társ mozgalomnak, amelynek keretében rászoruló cigány és nem cigány gyerekek olvasási lehetőségeit mozdította elő, valamint fél tucat képzés keretében készített fel más önkénteseket e munka végzésére. A társaságban végzett munkája részeként mintegy fél tucat konferenciának volt fő- vagy társszervezője, közöttük a legutóbbi A népmese napja programnak Kaposvárott, illetve a HUNRA és a Kaposvári Egyetem közös konferenciáinak.

 Gombos Péter nyitott gondolkodású, jó vezetői készségekkel rendelkező, egyensúlyteremtő személyiség, aki a legkülönfélébb látásmódú és szakmai indíttatású embereket képes inspirálni, a munkájukat összefogni, irányítani. Képes a hagyományt az újjal, az innovatívat a tradícióval ötvözni. Az olvasástudományon kívül széles kapcsolatrendszerrel és munkatapasztalattal rendelkezik a kortárs szépirodalomban, illetve a felsőoktatás, valamint a könyvtárügy terén. Az Olvasástársaság elnöki tisztségének betöltésére az is alkalmassá teszi, hogy komoly jártassággal rendelkezik a civil szervezetek jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési kérdéseiben is.

Dr. Győri JánosVezetői elképzelések

Mivel az elmúlt években a HUNRA-nak magam is vezetője (alelnöke) voltam, nem ígérhetem, tervezhetem azt, hogy elnökségem alatt egészen másképp működne a szervezet. 

Szeretném, ha továbbra is ilyen szervezetten, nagy médiaérdeklődés mellett zajlana A népmese napja konferenciája. Különösen fontosnak tartom a 2014-es jubileumi esemény megfelelő előkészítését, hiszen ez Sepsiszentgyörgyön és Kisbaconban lesz. Ötletgazdaként is igyekszem elérni, hogy minél többen eljöjjenek velünk a határon innenről. Az, hogy idén a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetője jelen volt Kaposváron a konferencián, már a 2014-es program elkészítésének is része volt.  
Emellett szeretném, hogy évente legalább egy másik szakmai rendezvény (lehetőleg konferencia) is kötődjön a Magyra Olvasástársaság nevéhez. Tovább bővítenénk az olvasó-társ programot, jó lenne folyamatosan növelni az önkéntesek számát. Ugyancsak tovább kell működtetni és bővíteni a Betűfaló programot. E projekt tapasztalatai megmutatták, hogy érdemes más szakmai szervezetekkel együttműködni hasonló területeken.

Előbbre kell lépnünk a pályázatok terén, de legalább tartani kell a 2012-es szintet – az elnyert pályázati források számát és összegét illetően. Anyagi szempontból stabillá kell tenni a társaság működését, jelenleg komoly gondjaink vannak, melyek a fennmaradásunkat is veszélyeztetik (az idén elnyert pályázatok nem fordíthatók működésre). Meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyek segítenek e nehézségek leküzdésében. Szakmai és anyagi szempontból is nagyon jó lenne egy önálló kiadvány megjelentetése. Ez elsősorban A népmese napja konferencia előadásait tartalmazná, illetve további tanulmányokat a témában.

A régóta tervezett, „a HUNRA ajánlásával” munkacímű programunkat is szeretnénk elindítani.

Bár korántsem biztos, hogy a következő elnök lesz az előkészületek vezetője, de a 2015-re tervezett nemzetközi (V4-es) olvasáskonferenciával kapcsolatban is el kell kezdeni bizonyos szervezési feladatokat (pályázatok, felkérések stb.), legkésőbb 2013-ban. 

Miközben a HUNRA majdnem folyamatosan tagja volt a nemzetközi szervezeteknek, ezzel kapcsolatban vannak hiányosságaink, az IRA-val akadozik a kommunikáció. Ezen mindenképpen szeretnék változtani.
A nemzetközi kapcsolatok fenntartása céljából szerencsésnek tartanám, ha a társaságnak lenne nemzetközi kapcsolatokért felelős referense – ahogy ezt a HUNRA alapítói is javasolták a vezetőségnek.

Dr. Gombos Péter

 


2012. 11. 07.

Elnökválasztás: Kovács Mariann ajánlása

Kovács Mariann elnökjelöltről Gombos Péter írt ajánlást.

Kovács Mariann MESEMONDÓ, így, csupa nagybetűvel. Munkája, hobbija, általában az élete a mesék körül forog. 
Gyerekkönyvtárosként mesét mond, szakemberként mesét gyűjt és kutat, a HUNRA tanácstagjaként A népmese napja konferenciájának mindenkori fő szervezője. Szabadidejében – természetesen – mesetáborokat, -talákozókat rendez, vezet.
Kisebbségi léte – horvát nemzetiségi családba született  – ugyancsak fontos számára, ahogy ő maga fogalmazott: „Kisebbségi voltom számomra annyit jelent: két kultúrát kell szolgálnom, és kétszer annyit kell tennem, hogy önmagammal elégedett legyek.”
Szakmai elhivatottsága példa értékű, folyamatosan képezi magát, az újdonságok, új módszerek, programok megtanulása éppolyan jellemző rá, mint a hagyományok és a népi kultúra tisztelete, azok  „frissen tartása”.
Dr. Gombos Péter

Végzettségei:
Filozofski Fakultet, Zágreb, szláv nyelvészet
ELTE szerb és horvát nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Jászberényi Tanítóképző Főiskola, posztgraduális képzés: gyermekkönyvtáros, iskolakönytáros
Pest Megyei Könyvtár: Fejlesztő biblioterápia
Hagyományok Háza: Hagyományos mesemondás
 
Jelenlegi munkahelye:
Százhalombatta, Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
 
Jelenlegi tevékenységek: 
Környezete népmeséit, és a horvát népmeséket kutatatja, gyűjti és meséli, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A hagyományos mesemondás taníthatóságával foglakozik, mesedélutánokat, mesetáborokat vezet.
A Hagyományok Háza felnőtteknek mesélő „Ahol a madár se jár” Mesekör aktív tagja.
Százhalombatta Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának elnöke.
 

2009. 10. 14.

Jelöltek a tisztújító közgyűlésen

A 2009. november 14-i tisztújító közgyűlésen jelöltként szerepelnek a következő küldöttek:
– elnökhelyettesi posztra: 
Dr. Gombos Péter 
– tanácstag (póttag, számviteli bizottsági tag): 
Dienes Éva 
Korányi Margit 
Köntös Nelli
Kövérné Nagyházi Bernadette
Sajtosné Csendes Gyöngyi
Sándor Csilla 
Vraukóné Lukács Ilona
 
(A küldöttek bemutatása a Bővebben-re kattintva olvasható.)
 

2008. 11. 10.

BEMUTATKOZÁS

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA – Hungarian Reading Association) a Nemzetközi Olvasástársaság nemzeti tagszervezete. Szakmai egyesület, az olvasással foglalkozó szakemberek fóruma. Tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok.

A Társaság célja
Az olvasás, írásbeliség színvonalának emeléséért végzett szakmaközi tevékenységek összefogása. E célok érdekében a Magyar Olvasástársaság konferenciákat szervez az olvasással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára. Szakértői támogatást nyújt kisközösségeknek, iskoláknak, könyvtáraknak helyi olvasástársaságok alakításához. Továbbképzéseket, tapasztalatcseréket szervez olvasáspedagógiai módszerek megismertetésére. Elősegíti közvetlen kapcsolatok, cserék szervezését tagjai és hasonló célú külföldi társaságok tagjai között. Törekszik színvonalas sajtóorgánumokat megnyerni a Társaság tevékenységében való részvételre.

A Társaság tagsága
A Magyar Olvasástársaság tagja lehet bárki, aki az egyesület céljaival egyetért, és a tagdíjat megfizeti. Pártoló tagja lehet minden olyan intézmény, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelyik vállalja, hogy közreműködik a Társaság céljainak megvalósításában. A Társaság tagszervezete lehet minden olyan, a Társaság céljaival azonosuló helyi olvasásegyesület, szakmai egyesület és társaság, amelynek alapszabálya megfelel a Magyar Olvasástársaság alapszabályának, és amelynek legalább tíz tagja a Magyar Olvasástársaság tagja.

A Magyar Olvasástársaság szervezete és működése
A Társaság évente tart közgyűlést, kétévente választ vezetőséget. Vezetősége a tíztagú Tanács. A tisztségviselő hivatalának időtartama 4 év. A tisztségvislők ugyanarra a tisztségre többször is megválaszthatók. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit tagdíjak és az egyéb forrásokból származó pénzösszegek képezik.


TEVÉKENYSÉGÜNK

Kiadványok
• Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli (Szerk.) Az olvasás össztantárgyi feladat 2011, Savaria University Press, Magyar Olvasástársaság, Szombathely 291. p. 2980 Ft
• Dr. Honffy Pál (szerk.): Szó és kép. A Magyar Olvasástársaság Pápán megrendezett konferenciájának előadásai. Pápa. 2000. április 28-29. Pápa. 2001.
• Bartos Éva (szerk.): Segített a könyv, a mese. Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Bp. Magyar Olvasástársaság. 1999.
• Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. A Magyar Olvasástársaság, a Sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete konferenciája. Sárospatak. 1999. május 28-30. Sárospatak. 1999.
• Írásbeliség és demokrácia. A Nemzetközi Olvasástársaság és a Magyar Olvasástársaság 9. Európai konferenciája. Új Pedagógiai Szemle. 1996. 3.
• Nagy Attila (szerk.): A többkönyvű oktatás felé. Könyv- és könyvtárhasználati módszerek, példák. Bp. OSZK KMK. 1995.
• Bocsák Veronika – Benkő Zsuzsanna – Hölgyesi Györgyi: Olvass nekem! Kalauz szülőknek, óvónőknek, tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében.Bp. Trezor. 1995.
• Nagy Attila (szerk.): Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. HUNRA konferenciák előadásai. Bp. OSZK. 1994.

Konferenciák
2011. december 10. – A népmesemondás esélyei napjainkban, Budapest, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
2011. november 19. – Ünnepi közgyűlés és szakmai konferencia. 20 éves a Magyar Olvasástársaság – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2011. október 15. – „Olvasó-társ” konferencia. Önkéntesek képzése – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2011. október 13. – Az olvasóvá nevelés új stratégiái című konferencia – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2011. szeptember 23-24. - VII. Országos népmese-konferencia. A népmese napja – Eger. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – Esterházy Károly Főiskola Központi Könyvtár – Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
2011. május 13–14. - Az olvasás össztantárgyi feladat. Országos szakmai konferencia – Szombathely. Berzsenyi Dániel Könyvtár
2011. március 19. - „Európai Önkéntesség Éve 2011” keretében az „Olvasás-társ” program bemutatása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. október 1-2. – VI. Országos népmese-konferencia. A népmese napja. Éves közgyűlés – Százhalombatta. Hamvas Béla Városi Könyvtár
2010. május 29. - „Olvasó-társ” program bemutatása – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2009. szeptember 26. – Benedek Elek 150. A népmese napja – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. június 25-26. – III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia – Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
2009. március 28. – Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában – Budapest. Oktatáskutató és –Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2008. szeptember 27-28. - A népmese napja – Tokaj. Paulay Ede Színház
2008. június19-20. - II. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia - Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet
2008. április 5. - Együttműködés az olvasáskultúráért – Budapest. Oktatáskutató és –Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2007. szeptember 28. - A népmese napja – Salgótarján. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2007. június 21-22. – I. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferencia– Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
2007. április 2. - Gyermekirodalom és esélyegyenlőség? – Budapest. Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ
2006. szeptember 30. - A népmese napja – Békéscsaba. Békés Megyei Könyvtár
2006. augusztus 7-10. „A műveltség összeköt” Building Literacy Bridges A Nemzetközi Olvasástársaság 21. világkongresszusa Budapesten
2005. szeptember 30. – A népmese napja – Budapest
2005. április 8–9. – Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel – Nyíregyháza
2004. október 1–3. – Olvasáskultúra és kisebbségi lét - Zenta
2004. szeptember 8. – A mese ünnepe – Budapest
2004. április 16. - Globalizáció és nemzeti kultúra – Budapest
2003. szeptember 5–6. – Mese és azonosságtudat – Kecskemét
2003. április 11–12. – Tankönyv konferencia – Debrecen
2002. október 25. – Irodalomtanítás – olvasási kultúránk – Budapest
2002. szeptember 7. – Lélek és betű – Sopron
2002. április. 9–10. – Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés – Debrecen
2002. április 9–10. – Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés – Debrecen
2002. március 22. – Gyermekirodalom – ma – Nyíregyháza
2002. március 8. – Olvasás és gondolkodás – Győr
2002. március 8–9. – Mesekonferencia – Szeged.
2002. március 1. – Olvasástanítás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulóra -Budapest
2001. szeptember 7. – Írásbeliség, ma? Helyzetkép olvasáskultúránk állapotáról. Az Írásbeliség Világnapja az Olvasás Évében – Kiskunhalas
2001. április 6–7. – Mit ér az ember, ha olvasó? – Kaposvár
2000. április 28–29. – Szó és kép – Pápa
1999. május 28–30. – Olvasásfejlesztés az iskolában és könyvtárban -Sárospatak
1998. október 16–17. – Olvasó család – Tanuló társadalom – Vásárosnamény
1997. november 28. - Olvass velem! – Olvass nekem! – Budapest
1997. április 2–5. – Szigetek és hidak – Budapest
1996. szeptember 20. – Olvasás kisebbségi helyzetben – Kézdivásárhely
1996. március 8. – Könyvek az iskolában. A nemzeti alapműveltség jövője – Budapest
1995. október 27. – Az irodalmi érték közvetítése – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
1995. július 24–26. – Írásbeliség és demokrácia – olvasástanítás, olvasásra ösztönzés, olvasásfejlesztés: elmélet és gyakorlat – Budapest. Az IRA IX. Európai Olvasáskonferenciája
1994. október 7–8. – Írók és olvasók az iskolában – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
1994. március 25–26. – Egy tantárgyközi feladat: az olvasás/szövegértés és szövegértelmezés a humán és a reál tárgyakban - Székesfehérvár
1993. október 8–9. - Többnyelvű írásbeliség – út Európába - Budapesti Tanítóképző Főiskola
1993. április 5–7. – Olvasás és személyiségfejlesztés – Hódmezővásárhely
1992. október 9. – Olvasásra nevelés és pedagógusképzés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár

A Magyar Olvasástársaság nemzetközi kapcsolatai
2011. július 31-augusztus 3. - Mons - 17. Európai Olvasás Konferencia
2009. augusztus - Braga - IRA Konferencia
2007. augusztus 5-8. - Berlin - 15. Európai Olvasáskonferencia
2007. január 20-21. - Dublin IRA IDEC taggyűlés
2006. augusztus 7-10. - Budapest – IRA 21. Világkongresszusa
2005. július 15–18. – Torontó – Az IRA vezetőképző konferenciája
2001. november 23–25. – Tallinn – Az IRA európai ügyeket koordináló bizottságának ülése
2001. július 13–16. - Reston – Az IRA vezetőképző konferenciája
2001. június 9–13. - Brassó – Az RWCT 5. Világkonferenciája
2001. július 1–4. - Dublin – Az IRA 12. Európai olvasáskonferenciája
2000. augusztus 26–27. – Turku – Az IRA Európai Bizottságának találkozója
2000. július 6–8. - Pozsony – Az IRA Közép-európai Regionális konferenciája
1999. augusztus 1–4. – Norvégia – Az IRA 11. Európai Kongresszusa
1998–2000. – RWCT – Olvasás és írás a kritikus gondolkodásért tanfolyam az IRA és a Soros Alapítvány támogatásával
1997. augusztus 3–7. – Brüsszel – 10. Európai Olvasáskonferencia
1997. június 20–26. – Reston – Az IRA vezetőképző konferenciája
1997. május 23. – Kézdivásárhely – Az Erdélyi Magyar Olvasásegyesület konferenciája
1996. november 22. – Kolozsvár – Az Erdélyi Magyar Olvasástársaság megalakulása
1993. október 18–24. – Dánia – Tanulmányút 1996. július 9–12. Prága Az IRA Olvasási Világkongresszusa
1993. augusztus 1. – Malmö – Az IRA 8. Európai olvasáskonferencia

A Magyar Olvasástársaság egyéb szakmai programjai, pályázatai
2010. november 6. - „Olvasó-társ” igazolványok átadása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. október – Ezt olvasd el! Könyvtárosok ajánlják című program indulása
2008. április 24-27.  - A HunRA ajánlásával projekt indulása – Budapest. XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2007. szeptember 28. - A Gyerekirodalmi adatbázis bemutatása – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2006. november-2007. február - Stratégiai olvasás, stratégiai tanulás – Kecskemét. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara – Piarista Iskola
2006. november 3. - …egy nép azt mondta: „Elég volt!” című pályázat eredményhirdetése. Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2006. január - …egy nép azt mondta: „Elég volt!” című pályázat meghirdetése - Budapest
2006. – …egy nép azt mondta: „Elég volt!” (Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról)
2000. október 25–26. - Leendő pedagógusok mesemondó versenye
1999. – „Ó mely sok hal terem az nagy Balatonba' – Minden ágon egy mérő makk a Bakonyba” – Képzőművészeti pályázat gyerekek részére
1998. december - Történelmiregény-pályázat – Regény-, ill. novellapályázat.
1997. – Segített a könyv, a mese... – Esszéíró pályázat.
1996. – Mátyás király, a mondák hőse – Képzőművészeti pályázat 18 éven aluliak számára kiírt pályázat.
1996. március - Olvasás közben... Gyermekrajzpályázat.
1996. április – Az olvasás- és fogalmazástanítás társas munkafolyamatai – Tanítók és magyartanárok számára módszertani pályázat.
1993. – Olvasás közben jutott eszembe... 13–17 évesek esszéíró pályázata

A Magyar Olvasástársaság tanácsülései, tisztújító közgyűlései
2010. december 4. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. szeptember 18. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2010. május 29. - Tanácsülés – Kaposvár. Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
2010. január 23. - Tanácsülés – Százhalombatta. Hamvas Béla városi Könyvtár
2009. november 14. - Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2009. január 24. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2008. november 22. - Tisztújító közgyűlés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2008. január 18. – Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár
2005. október 10. - Tanácsülés – Budapest. Országos Széchényi Könyvtár

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 327 vendég és 0 tag böngészi