Bemutatkozás

2014. 12. 15.

Jelöltek a HUNRA tisztségeire

A 2015. január 17-i HUNRA-közgyűlésen tisztségviselőket is választ a Magyar Olvasástársaság tagsága.

A tisztségek jelöltjei:

elnökjelölt:
Gombos Péter
Két éve vezetem az Olvasástársaságot, korábban alelnöke voltam a HUNRA-nak. Az előző választás előtt azt tűztem ki célul, hogy stabilizáljuk a társaság anyagi helyzetét, végre újra önálló kiadvánnyal jelentkezzünk, s a tagságunk is növekedjen. Utóbbi területen – Kátai Gergely és Kiss Gábor óriási munkájának köszönhetően – mindenképpen siker, hogy elindult egy elektronikus tagnyilvántartási rendszer, s ennek (is) köszönhetően egyértelműen követhető, ki milyen kapcsolatban áll az Olvasástársasággal. Ezzel együtt nőtt aktív tagjaink száma. Sok év után végre valóban sikerült önálló kiadványt megjelentetni, a Kié az olvasás? című tanulmánykötet (amely az EMMI támogatásával készült el) ráadásul minden KLIK fenntartotta magyar iskolába ingyenesen eljutott.


2014. 04. 02.

Interjú Merényi Ágnessel

Könyvnek Látszó Tárgyak címmel jelent meg interjú a HUNRA Tanácsának egyik tagjával, Merényi Ágnessel, aki közel tíz évig vezette a legnagyobb hagyományú magyar gyerekkönyvkiadót, a Mórát. A beszélgetésben szó esik a gyermekirodalom közelmúltbéli és új jelenségeiről, tendenciáiról is.
Az interjú a Librarius oldalán olvasható:
librarius.hu/2014/03/31/konyvnek-latszo-targyak-merenyi-agnes-interju/


2012. 11. 29.

Javaslatok az Alapszabály módosítására

A HUNRA tanácsának négy tagja (Gombos Péter, Kovács Marianna, Nagy Attila, Vraukóné Lukács Ilona) beterjesztésével módosító javaslatokat terjesztünk a 2012. december 8-i Közgyűlés elé. E módosítások célja, hogy a Magyar Olvasástársaság működésének gyakorlata megfeleljen az alapszabályban leírtaknak.


Javaslataink:

 – I/4.) „A közhasznúsági jelentést az egyesület 2 országos napilapban, a Magyar Hírlapban és a Magyar Nemzetben is közzé teszi.”

Javaslat: A közhasznúsági jelentés közzététele nem szükséges országos napilapban. Töröljük ezt a pontot.

 – IV/1. „A tagsági felvételi kérelmet az egyesület tanácsa bírálja el. A felvételi kérelem elutasításakor a döntés felülvizsgálatát a közgyűléstől lehet kérni.”

Javaslat: A tagsági felvétel életbe lép a tagsági igény hivatalos jelzésével (elektronikus úton vagy papír alapú jelentkezési lapon), valamint a tárgyévi tagdíj megfizetésével. (A Tanács döntése nem szükséges hozzá.)

 – IV/2. „Az Egyesület tagja köteles minden hónap 15. napjáig 500.-Ft, azaz Ötszáz forint tagdíjat megfizetni…,”

Javaslat: A tagdíjat új tag esetében belépéskor, a tagság megújítása esetén adott naptári évben kell befizetni. A tagsággal járó kedvezmények csak a befizetés után vehetők igénybe.

– VI/3. „A Tanács minden tag jelenléte esetén határozatképes.”

Javaslat: a mondat törlése. Ellentmondás van egy korábbi ponttal (elegendő 50%+1 fő jelenléte).

– XV. „A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell…” kezdetű rész kétszer szerepel az Alapszabályban, szó szerint ugyanúgy.

Javaslat: Az első rész törlése.

– IX/3. A jelölőbizottság hat tagból áll. A jelölőbizottság tagjait a választási közgyűlést megelőző évi közgyűlés választja meg.”
Javaslat: A jelölőbizottság háromtagú, annak tagjait a Tanács jelöli ki. A jelölt(ek) személyére az Egyesület bármely tagja tehet javaslatot.


2012. 11. 18.

Jelöltek a HUNRA-tanácsba

 A 2012. december 8-i választással az eddigi tanácstagok közül Imre Angéla, Kovács Marianna, Gombos Péter és Győri János mandátuma lejár, ők – Imre Angéla kivételével – ismét vállalták a jelölést. Rajtuk kívül vállalta még a jelölést Fenyvessyné Békei Gabriella és Nagyváradi Enikő, Both Gabi és Oláh Anna is. Róluk az alábbiakban olvashatnak néhány mondatban. 

Fenyvessyné Békei Gabriella
Fenyvessyné Békei Gabriella 1991 óta magyar–történelem szakos tanár, 2003-tól az ELTE vezetőtanára. 1997-ben könyvtárosi diplomát, később OKJ oktatási informatikus oklevelet, majd közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, történelem szaktárgyi oktatás, valamint pedagógiai értékelés, tankönyv-akkreditáció területeken. Jelenleg a tanári munkája mellett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként magyar nyelvi doktori disszertációját készíti. Tanárként, szakértőként, a belváros-lipótvárosi általános iskolák kerületi szaktanácsadójaként a magyar nyelv és irodalom szaktárgyi, módszertani elemeivel, az értő olvasás kérdéseivel foglalkozik. A Magyar Olvasástársaság tagja, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadást az olvasói attitűd, szövegértési kompetencia fejlesztésének témaköreiben. Akkreditált kiadványa jelent meg a kompetencia alapú tantárgyi oktatás területén. A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriumi tagja.
 

Nagyváradi Enikő (1965–)
 A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusaként előadásokat és szemináriumokat tartok, valamint publikálok az alábbi területeken: olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia, gyermek-  és ifjúsági irodalom, népszerű irodalom. Intenzív kutatómunka keretében középiskolások olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásait vizsgálom. A kezdetektől aktívan részt veszünk tanítványaimmal a HUNRA Olvasó-társ nevű, országos olvasásnépszerűsítő akciójában.
Őszintén remélem, hogy munkámmal hozzájárulhatok a HUNRA Magyar Olvasástársaság további sikereihez.

 
Both Gabi (1968–)
A Meseutca. hu főszerkesztője vagyok, emellett rendszeresen szervezek gyerekirodalmi rendezvényeket és könyvbemutatókat, könyvajánlókat interjúkat készítek. Három gyerek anyjaként tudom, mennyire fontos a gyerekeknek a mese. A Pozsonyi Pagony kiadónál 2012-ben A Hintarabló címmel jelent meg mesekönyvem. 
Munkám legfontosabb célja az olvasóvá nevelés. A Betűfaló – kortárs gyerekirodalom az iskolában című program egyik alapítója is vagyok. A Mesegítő nevű rendezvénnyel pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a problémás hátterű gyerekek a mese segítségével könnyebben találhatnak kiutat a hátrányos helyzetből, amelybe beleszülettek.
 

Oláh Anna (1963–)
Végzettségeim:
Szociális munkás (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola), szociálpolitikus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) és tanügy-igazgatási szakértő (Eszterházy Károly Főiskola).
1977 óta folyamatosan dolgozom, kezdetben takarítónőként, jelenleg esélyegyenlőségi referensként a Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzatnál. Most kiemelt feladatom a kerületi Roma Koncepcióban általam javasolt és elfogadott feladatok elvégzése a kerületi roma lakosság szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási helyzetének javulása érdekében. 2006 és 2010 között már tagja voltam a HUNRA tanácsának
Hogy miért is szeretnénk újra a Magyar Olvasástársaság tagja lenni, leginkább egy Garcia-idézettel tudnék válaszolni:
„Minden eszközt jónak kell tartanunk, ami együtt tartja az embereket, tapossák bár le a kert rózsáit, a hívatlan vendégek üljenek bár ravaszul másodszor is az asztalhoz, igazán csak az elreteszelt ajtók és a zárt szívek veszélyesek”!

Dr. Győri János
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központjának habilitált egyetemi docense, az ELTE Pro Universitate aranydíjas oktatója, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyar szakos vezetőtanára és egyben munkaközösség-vezetője, a HUNRA 4 évig volt elnöke. Szakmai ismeretrendszere lefedi a pedagógia, a könyvtártudomány, a magyartanítás területeit; valamennyi területen végez vagy végzett elméleti és gyakorlati munkát egyaránt. További szakmai és tudományos területei igen széles körűek; foglalkozik a pedagógia kulturális vetületeivel, bevándorló és más kisebbségi helyzetben nevelkedő gyerekek pedagógiájával, a kelet-ázsiai országok pedagógiájával, különösen Japán, Szingapúr és a többi kelet- és délkeleti országok neveléstudományi kérdéseivel, a magyartanítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a magyartanítás nemzetközi tendenciáival, olvasáspedagógiával, összehasonlító pedagógiával, a tanári tudáskonstrukció kérdéseivel, a pedagógiai tudásmenedzsment és innováció kérdéseivel azok kulturális vetületeivel egyetemben, a tanári hiedelmekkel, tehetségpedagógiával, különösen annak nemzetközi tendenciáival, az intelligenciaelméletek elméleti és történeti vetületeivel, a motiváció kulturális specifikumaival, a nyelvi akkulturáció és a befogadói közösség viszonyrendszerének  kérdéseivel, és még számos más témával. Jelenleg is több OTKA-kutatás vezetője, illetve résztvevő kutatója. Dr. Győri János 4 önálló és 5 önállóan szerkesztett – valamint újabb két kiadás előtt álló – kötet szerzője, illetve szerkesztője, további fél tucat kötet társszerkesztője, több mint száz tudományos kötetfejezet és folyóirat-közlemény szerzője vagy társszerzője, ugyancsak sok tucat hazai és nemzetközi konferencia előadója, például Dél-Afrikában, Ausztráliában, Szingapúrban és a világ számos más pontján. Győri János az olvasáspedagógia elkötelezett szakembere, aki sok éve aktív résztvevője és alakítója e területnek is. 
 

2012. 11. 07.

Elnökválasztás: Gombos Péter ajánlása, programja

 A 2012. december 8-i tisztújítás egyik elnökjelöltje Gombos Péter lesz. Róla Győri János írt ajánlást:

Dr. Gombos Péter (39) a Kaposvári Egyetem egyetemi adjunktusa. Nős, három gyerek édesapja. Tanítói, magyartanári, majd magyaros bölcsészdiplomát szerezett, emellett kommunikáció és hitoktató szakot is végzett. Szakemberként és alkotóként húsz éve foglalkozik gyermekirodalommal, illetve antiutópiákkal (e tárgyakat oktatja is a Kaposvári Egyetemen). A disztópiák és a kortárs gyermekirodalom mellett az olvasóvá nevelés a kutatási területe. Rendszeresen ír tanítói, tanári segédanyagokat, tart előadásokat, tanári és egyéb szakmai képzéseket/továbbképzéseket. Gombos Péter számos cikk, tanulmány, konferenciaelőadás szerzője, beás nyelvű kötetek szerkesztője, kiadója. A PONT Kiadónál 2011-ben jelent meg a Vándorok c. regénye, az Apáczai Kiadónál pedig társszerkesztőként működött közre az ugyanabban az évben megjelent Szivárvány rímek, illetve a 2012-es Tündérszalag c. könyvek készítésében.

Gombos Péter 2008 óta tagja, vezetőségi tagja, 2009 óta pedig alelnöke a Magyar Olvasástársaságnak. Az elmúlt években sok ezer munkaórát fordított arra, hogy előmozdítsa a magyarországi olvasásügyet. A társaságon belül kezdeményező kialakítója volt az Olvasó-társ mozgalomnak, amelynek keretében rászoruló cigány és nem cigány gyerekek olvasási lehetőségeit mozdította elő, valamint fél tucat képzés keretében készített fel más önkénteseket e munka végzésére. A társaságban végzett munkája részeként mintegy fél tucat konferenciának volt fő- vagy társszervezője, közöttük a legutóbbi A népmese napja programnak Kaposvárott, illetve a HUNRA és a Kaposvári Egyetem közös konferenciáinak.

 Gombos Péter nyitott gondolkodású, jó vezetői készségekkel rendelkező, egyensúlyteremtő személyiség, aki a legkülönfélébb látásmódú és szakmai indíttatású embereket képes inspirálni, a munkájukat összefogni, irányítani. Képes a hagyományt az újjal, az innovatívat a tradícióval ötvözni. Az olvasástudományon kívül széles kapcsolatrendszerrel és munkatapasztalattal rendelkezik a kortárs szépirodalomban, illetve a felsőoktatás, valamint a könyvtárügy terén. Az Olvasástársaság elnöki tisztségének betöltésére az is alkalmassá teszi, hogy komoly jártassággal rendelkezik a civil szervezetek jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési kérdéseiben is.

Dr. Győri JánosVezetői elképzelések

Mivel az elmúlt években a HUNRA-nak magam is vezetője (alelnöke) voltam, nem ígérhetem, tervezhetem azt, hogy elnökségem alatt egészen másképp működne a szervezet. 

Szeretném, ha továbbra is ilyen szervezetten, nagy médiaérdeklődés mellett zajlana A népmese napja konferenciája. Különösen fontosnak tartom a 2014-es jubileumi esemény megfelelő előkészítését, hiszen ez Sepsiszentgyörgyön és Kisbaconban lesz. Ötletgazdaként is igyekszem elérni, hogy minél többen eljöjjenek velünk a határon innenről. Az, hogy idén a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetője jelen volt Kaposváron a konferencián, már a 2014-es program elkészítésének is része volt.  
Emellett szeretném, hogy évente legalább egy másik szakmai rendezvény (lehetőleg konferencia) is kötődjön a Magyra Olvasástársaság nevéhez. Tovább bővítenénk az olvasó-társ programot, jó lenne folyamatosan növelni az önkéntesek számát. Ugyancsak tovább kell működtetni és bővíteni a Betűfaló programot. E projekt tapasztalatai megmutatták, hogy érdemes más szakmai szervezetekkel együttműködni hasonló területeken.

Előbbre kell lépnünk a pályázatok terén, de legalább tartani kell a 2012-es szintet – az elnyert pályázati források számát és összegét illetően. Anyagi szempontból stabillá kell tenni a társaság működését, jelenleg komoly gondjaink vannak, melyek a fennmaradásunkat is veszélyeztetik (az idén elnyert pályázatok nem fordíthatók működésre). Meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyek segítenek e nehézségek leküzdésében. Szakmai és anyagi szempontból is nagyon jó lenne egy önálló kiadvány megjelentetése. Ez elsősorban A népmese napja konferencia előadásait tartalmazná, illetve további tanulmányokat a témában.

A régóta tervezett, „a HUNRA ajánlásával” munkacímű programunkat is szeretnénk elindítani.

Bár korántsem biztos, hogy a következő elnök lesz az előkészületek vezetője, de a 2015-re tervezett nemzetközi (V4-es) olvasáskonferenciával kapcsolatban is el kell kezdeni bizonyos szervezési feladatokat (pályázatok, felkérések stb.), legkésőbb 2013-ban. 

Miközben a HUNRA majdnem folyamatosan tagja volt a nemzetközi szervezeteknek, ezzel kapcsolatban vannak hiányosságaink, az IRA-val akadozik a kommunikáció. Ezen mindenképpen szeretnék változtani.
A nemzetközi kapcsolatok fenntartása céljából szerencsésnek tartanám, ha a társaságnak lenne nemzetközi kapcsolatokért felelős referense – ahogy ezt a HUNRA alapítói is javasolták a vezetőségnek.

Dr. Gombos Péter

 


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Dr. Vraukóné Lukács Ilona, elnök
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 231 vendég és 0 tag böngészi